A a, B b, C c, Ç ç, D d, E e, Ə ə,F f, G g, Ğ ğ, H h,Xx,I ı, İ i, J j, K k,Q q, L l
M m, N n, O o, Ö ö, P p, R r, S s, Ş ş, T t, U u, Ü ü, V v, Y y, Z z


اكثر حروف فوق مانند حروف انگليسي تلفظ مي شن به غير از اونايي كه در ليست زير اومدن

Cc
همان صداي ج فارسي را دارد.

Çç
همان صداي چ فارس را دارد.

Ee
اين مصوت همانند مصوت اِ ِ عربي و يا فارسي ست.كه يك مصوت كوتاه است.
هشدار:با E انگليسي اشتباه نكنيد،اگر قصد يادگيري زبان تركي را داريد،به هنگام ورود به اين تاپيك علائم و الفباي انگليسي را براي لحظه اي فراموش كنيد.

Əə
اين، همانند مصوت اَ َ عربي يا فارسي ست.كه مصوتي كوتاه است.

Gg
اين صامت نه تنها در عربي و فارسي معادل ندارد بلكه در تركي آنادولو(تركيه) نيز وجود ندارد.صداي آن را تنها با فايل صوتي مي توان تفهيم كرد. اين حرف نوع غليظ گ مي باشد (گ تركي)

Ğğ
همان صداي غ فارسي را دارد.

Xx
همان صداي خ فارسي را دارد.


اين مصوت در اكثر زبان ها،من جمله فارسي،موجود نيست،و از مصوت هاي مختص زبان هاي تركي ست.
دوباره تذكر مي دهيم با"آي" انگليسي اشتباه نگيريد.

İi
اين مصوت،همانند مصوت "اي" فارسي ست

Jj
همان صداي ژ فارسي را دارد.

Kk
اين صامت در فارسي و عربي و حتي تركي آنادولو وجود ندارد.صداي آن شبيه ك فارسي ست ولي تفاوت اساسي دارند.اگر چه يك ترك ايران قادر به تلفظ ك فارسي ست.اما در تركي هيچ واژه اي ك فارسي ندارد و در همگي آنها K تركي مستعمل است.صداي آن بسيار غليظ است با فايلهاي صوتي نشان خواهيم داد.

Qq
همان صداي ق را دارد توجه كنيد صداي ق نه حرف ق و گ مثل گربه و قورمه سبزي هر دوي اين كلمات همان صداي Q را دارند

Oo
اين مصوت همانند مصوت اُ فارسي مي باشد كه مصوتي كوتاه است.

Öö
اين مصوت،در اكثر زبانها من جمله فارسي معادل ندارد.يك مصوت كوتاه است.

Şş
ش فارسي

رفرنس پست: آموزش تركي لاتين آشئق پكر